VISIE

DE MENS ZAL BOVENDIEN IN STAAT GESTELD WORDEN IN DE TOEKOMSTIGE MAATSCHAPPIJ
ZIJN TAAK TE VERVULLEN DOOR DE VOLLEDIGE UITBOUW VAN DE VRIJETIJDSBESTEDING,
DE ONTWIKKELING VAN DE LICHAMELIJKE OPVOEDING EN DOOR HET BEREIKEN VAN EEN
HOGER CULTUREEL PEIL (ZIE ART. 2 STATUTEN).
DE VERENIGING STAAT OPEN VOOR ALLE MENSEN, ONGEACHT RAS OF GELOOFSOVERTUIGING
EN DIT VOOR BEIDE GESLACHTEN, VANAF DE OUDERDOM VAN 3 JAAR (ZIE ART. 2 STATUTEN).
WIJ MOETEN EEN BELEID VOEREN OM ZOVEEL MOGELIJK KINDEREN EN VOLWASSENEN ZO
REGELMATIG MOGELIJK TE LATEN SPORTEN (=TURNEN),
OP IEDERS PRESTATIENIVEAU, IN KWALITEITSVOLLE OMSTANDIGHEDEN EN MET DE UITDRUKKELIJKE
VRIJWARING VAN DE INTEGRITEIT VAN DE SPORT.
HIERVOOR WORDT EEN OVERWEGEND RECREATIEF AANBOD TER BESCHIKKING GESTELD.
VOOR DE IETS MEER GETALENTEERDE GYMNASTEN HEBBEN WE SPECIFIEKE TRAININGEN
ROPE-SKIPPING, RITMISCHE GYMNASTIEK.
ALS DE JEUGD (PRIMAIRE DOELGROEPEN) REEDS IN EEN VROEG STADIUM (KLEUTERS) KAN
GESENSIBILISEERD WORDEN TOT EEN ACTIEVE EN REGELMATIGE SPORTBEOEFENING,
ZAL DIT EEN WEERSLAG HEBBEN OP HET LATERE SPORTGEDRAG EN DE KANS
OP LIFE-TIME SPORTEN VERGROTEN.
ALHOEWEL TURNEN CENTRAAL STAAT, VORMEN CULTURELE EN ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN
DE ANDERE ASPECTEN VAN HET VERENIGINGSLEVEN.
MET EEN AANTAL NEVENACTIVITEITEN BIEDEN WE JONG EN OUD DE GELEGENHEID OM ELKAAR
IN EEN GEZELLIGE CLUBSFEER TE ONTMOETEN.
DE GOEDE SAMENWERKING MET DE SCHOLEN EN GEMEENTELIJKE DIENSTEN WORDT BESTENDIGD.